Niedostateczne finansowanie największą bolączką szpitali publicznych w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Według najnowszego raportu PMR „Rynek szpitali publicznych 2017. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju” około 3 na 10 menedżerów szpitali publicznych, których ankietowało PMR,  wskazuje, że największym wyzwaniem roku 2017 jest dla nich utworzenie sieci szpitali. Wielu dyrektorów wyraża nadzieję, że po utworzeniu sieci finansowanie z NFZ polepszy się – obecnie jest to największy problem, z jakim borykają się ich placówki.

Trudności w odzyskaniu płatności za nadwykonania

Po raz kolejny badanie PMR wśród kadry menedżerskiej szpitali publicznych w Polsce wykazało, że zdecydowana większość respondentów wskazuje jako główną barierę rozwoju sektora publicznego w Polsce problemy z finansowaniem świadczeń przez NFZ. Placówki wymieniają przede wszystkim zbyt niskie wyceny i brak regulowania zaległości za nadwykonania. 

Inne problemy z finansowaniem przez NFZ wymieniane przez kadrę zarządczą szpitali publicznych:

 • trudności w kontraktowaniu nowych usług w ofercie szpitala (aneksowanie, a nie podpisywanie nowych umów od kilku lat)
 • zbyt wygórowane wymogi NFZ odnośnie specjalistów
 • nie branie pod uwagę kryteriów jakościowych przy podpisywaniu kontraktów
 • nielogiczne alokowanie środków (na nieopłacalne procedury).

Jedna czwarta respondentów wspomina o barierach prawnych. W bieżącej edycji badania daje się zaobserwować większy odsetek wskazań na te barierę niż w poprzednich latach, co może się wiązać z licznymi zmianami prawnymi planowanymi obecnie lub już wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Spośród wymienianych regulacji warto wspomnieć o:

 • niepewności związanej z ustawą o sieci szpitali np. na który poziom referencyjny wejdzie szpital
 • biurokracji, dużym skomplikowaniu przepisów prawnychprzepisach odnośnie podwyżek dla pracowników medycznych
 • ogólnie braku rozsądnej, analitycznej polityki zdrowotnej
 • niestabilności
 • prawie zamówień publicznych
 • przepisach regulujących skupywanie długów szpitali.

Znalezienie wykwalifikowanej kadry coraz większym problemem w polskich szpitalach

W obecnej edycji badania na uwagę zasługuje również wzrost wskazań na problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry – podobne zjawisko zaobserwowaliśmy w analogicznym badaniu przeprowadzonym w sektorze szpitali niepublicznych.

Jednocześnie znacząco spadł (do 8%) odsetek wskazań na niemożność wykonywania procedur na zasadzie komercyjnej – być może jest to wynik niedawnych zapowiedzi rządu odnośnie planów wprowadzenia takiej możliwości. Niewiele szpitali wskazuje też na konieczność dostosowania się do wymogów sanitarnych i technicznych (4%).

Inne bariery:

 • duża konkurencja, np. wśród szpitali powiatowych
 • niski przyrost naturalny
 • brak środków na podwyżki płac
 • monopol NFZ
 • mała samodzielność SP ZOZ: brak możliwości podejmowania samodzielnej decyzji przez kierownika jednostki, ciężka współpraca z organami założycielskimi
 • brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2017. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw